Download algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden Beveiligershop/TTS/BMH bvba 

 

Artikel 1 - Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht; Voor zakelijke afnemers is er geen herroepingsrecht.

 2. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met de ondernemer;

 3. Dag: kalenderdag;

 4. Duurtransactie: een overeenkomst op afstand met betrekking tot een reeks van producten en/of diensten, waarvan de leverings- en/of afnameverplichting in de tijd is gespreid;

 5. Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de consument of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt.

 6. Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;

 7. Modelformulier: het modelformulier voor herroeping die de ondernemer ter beschikking stelt die een consument kan invullen wanneer hij gebruik wil maken van zijn herroepingsrecht.

 8. Ondernemer: de rechtspersoon die producten en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt,ook wel TTS, BMH bvba of Beveiligershop.genoemd; beveiligershop.be beveiligershop.nl zijn webwinkels van de ondernemer. Ondernemingsnummer HRT 897990069. Ondernemer wordt hierna ook wel TTS, beveiligershop, beveiligershop.nl genoemd.

 9. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door de ondernemer georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;

 10. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen.

 11. Algemene Voorwaarden: de onderhavige Algemene Voorwaarden van de ondernemer. Er wordt onderscheid gemaakt in consumenten en zakelijk afnemers zoals groothandel en bedrijven.

 12. Groothandel: zij die kopen in partijen niet voor eigen gebruik maar voor wederverkoop.

 

 

Artikel 2 - Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand en bestellingen tussen ondernemer en klant, zijnde een consument of zakelijke afnemer zoals een bedrijf of groothandel.

 2. Bij verkoop op afstand: voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven dat de algemene voorwaarden bij de ondernemer zijn in te zien en zij op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden. Deze voorwaarden staan ook vermeld op de webshop.

 3. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de klant ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de klant langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.

 4. Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing en kan de consument zich in geval van tegenstrijdige algemene voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.Voor bedrijven en groothandel gelden specifieke voorwaarden. Voor hen is de consumenten regeling koop op afstand niet van toepassing.

 5. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd worden, dan blijft de overeenkomst en deze voorwaarden voor het overige in stand en zal de betreffende bepaling in onderling overleg onverwijld vervangen worden door een bepaling dat de strekking van het oorspronkelijke zoveel mogelijk benaderd.

 6. Situaties die niet in deze algemene voorwaarden zijn geregeld, dienen te worden beoordeeld ‘naar de geest’ van deze algemene voorwaarden.

 7. Onduidelijkheden over de uitleg of inhoud van één of meerdere bepalingen van onze voorwaarden, dienen uitgelegd te worden ‘naar de geest’ van deze algemene voorwaarden.

 

Artikel 3 - Het aanbod

 1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.

 2. Het aanbod is vrijblijvend. De ondernemer is gerechtigd het aanbod en prijs te wijzigen en/of aan te passen.

 3. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als de ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/of diensten. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden de ondernemer niet. De ondernemer heeft het recht deze fouten te herstellen zonder het vergoeden van enige schade, enige schadeloosstelling of verplichting tot levering van de betreffende goederen. Bij twijfel of vragen over een product is de consument verplicht vooraf aan de bestelling zich te informeren bij de ondernemer.

 4. Alle afbeeldingen, specificaties gegevens in het aanbod zijn indicatie en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.

 5. Afbeeldingen bij producten zijn een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten. Ondernemer kan niet garanderen dat de weergegeven kleuren exact overeenkomen met de echte kleuren van de producten. Een verschil van samenstelling kan een andere kleur geven. Voorbeeld: een broek in de kleur coyote kan afwijken van een jas in de kleur coyote ook al zijn beide artikelen van hetzelfde merk.

 6. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de klant duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het bijzonder:

  • de vermelde prijs is inclusief BTW tenzij nadrukkelijk anders is vermeld.

  • de eventuele kosten van verzending;

  • de kosten van extra opties van verzending, zoals verzekerd verzenden (aangetekend);

  • de wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor nodig zijn;

  • het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht;

  • de wijze van betaling, aflevering en uitvoering van de overeenkomst;

  • de termijn voor aanvaarding van het aanbod, dan wel de termijn waarbinnen de ondernemer de prijs garandeert;

  • de hoogte van het tarief voor communicatie op afstand indien de kosten van het gebruik van de techniek voor communicatie op afstand worden berekend op een andere grondslag dan het reguliere basistarief voor het gebruikte communicatiemiddel;

  • of de overeenkomst na de totstandkoming wordt gearchiveerd, en zo ja op welke wijze deze voor de consument te raadplegen is;

  • de manier waarop de consument, voor het sluiten van de overeenkomst, de door hem in het kader van de overeenkomst verstrekte gegevens kan controleren en indien gewenst herstellen;

  • de eventuele andere talen waarin, naast het Nederlands, de overeenkomst kan worden gesloten;

  • de gedragscodes waaraan de ondernemer zich heeft onderworpen en de wijze waarop de consument deze gedragscodes langs elektronische weg kan raadplegen; en

  • de minimale duur van de overeenkomst op afstand in geval van een duurtransactie.

  • Indien een bepaald artikel in een bepaalde maat of kleur niet op voorraad is bij de Beveiligershop.nl wordt aan de cliënt medegedeeld wanneer het artikel weer op voorraad verwacht wordt. Is het artikel niet op voorraad bij de producent dan wordt een alternatief aangeboden of wordt het volledige bedrag desgewenst terugbetaald aan de consument.

 

 

Artikel 4 - De overeenkomst

 1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden. Een overeenkomst met een bedrijf of groothandel wordt bevestigd middels een opdrachtbevestiging of bestelling.

 2. Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de ondernemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door de ondernemer is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.

 3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal de ondernemer daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.

 4. De ondernemer kan zich - binnen wettelijke kaders - op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, evenals van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de ondernemer op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.

 5. De ondernemer zal bij het product of dienst aan de consument de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:

a. het bezoekadres van de vestiging van de ondernemer waar de consument met klachten terecht kan;

b. de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;

c. de informatie over garanties en bestaande service na aankoop;

d. de in artikel 4 lid 3 van deze voorwaarden opgenomen gegevens, tenzij de ondernemer deze gegevens al aan de consument heeft verstrekt vóór de uitvoering van de overeenkomst;

 1. In geval van een duurtransactie is de bepaling in het vorige lid slechts van toepassing op de eerste levering.

 2. Iedere overeenkomst wordt aangegaan onder de opschortende voorwaarden van voldoende beschikbaarheid van de betreffende producten.

 

Artikel 5 - Herroepingsrecht

 1. Bij de aankoop van producten heeft de consument, niet een zakelijke afnemer, de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door de consument of een vooraf door de consument aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger. Een zakelijke cliënt/ondernemer kan geen gebruik maken van het herroepingsrecht zoals bedoeld voor consumenten.

 2. Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en - indien redelijkerwijze mogelijk - in de originele staat en verpakking aan de ondernemer retourneren, conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

 3. Wanneer de consument gebruik wenst te maken van zijn herroepingsrecht is hij verplicht dit binnen 14 dagen, na ontvangst van het product, kenbaar te maken aan de ondernemer. Het kenbaar maken dient de consument te doen middels het modelformulier. Nadat de consument kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht dient de klant het product binnen 14 dagen retour te sturen. De consument dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van verzending.

 4. Indien de klant na afloop van de in lid 2 en 3 genoemde termijnen niet kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht resp. het product niet aan de ondernemer heeft teruggezonden, is de koop een feit.

 

 

Artikel 6 - Kosten in geval van herroeping

 1. Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen de kosten van terugzending voor zijn rekening.

 2. Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal de ondernemer dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na herroeping, terugbetalen. Hierbij is wel de voorwaarde dat het product reeds terug ontvangen is door de web winkelier of sluitend bewijs van complete terugzending overlegd kan worden en dat de consument zijn/haar bankrekeningnummer heeft door gegeven. Betalingen via I-deal vermelden immers niet altijd de bankrekening van consument. Indien de consument, bijvoorbeeld wegens een backorder, de bestelling annuleert, ontvangt deze uiterlijk binnen 14 dagen na bevestiging door hem, zijn geld terug.

 

Artikel 7 - Uitsluiting herroepingsrecht

 1. De ondernemer kan het herroepingsrecht van de consument uitsluiten voor producten zoals omschreven in lid 2 en 3. De uitsluiting van het herroepingsrecht geldt slechts indien de ondernemer dit duidelijk in het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld.

 2. Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor producten:

 3. Bedrijven en groothandel zijn uitgesloten van het herroepingsrecht.

a. die door de ondernemer tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de consument; denk hierbij aan speciale bestellingen in niet courante maten of kleuren;

b. die duidelijk persoonlijk van aard zijn; denk hierbij ook aan ondergoed of zaken die om hygiënische redenen niet meer verkocht kunnen worden aan derden;

c. die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;

d. die snel kunnen bederven of verouderen;

e. waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de ondernemer geen invloed heeft;
f. voor hygiënische producten waarvan de consument de verzegeling heeft verbroken.
g. voor producten in de uitverkoop. Deze kunnen niet geruild of geretourneerd worden. Voor deze producten staat het bij de omschrijving vermeld.
i. voor producten die inmiddels zijn gedragen, gewassen of anderszins zo behandeld dat ze niet meer als nieuw verkocht kunnen worden.

 

 

Artikel 8 - De prijs

 1. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven.

 2. In afwijking van het vorige lid kan de ondernemer producten of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar de ondernemer geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.

 3. Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.

 4. Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien de ondernemer dit bedongen heeft en:

a. deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of

b. de consument de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen met ingang van de dag waarop de prijsverhoging ingaat.

 1. De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief btw tenzij nadrukkelijk anders vermeld. Beveiligershop.nl levert zowel aan bedrijven als particulieren. Indien een bedrijf er voor kiest om de factuur op uitvoer nul procent BTW geleverd te krijgen, dient deze tijdig zijn geldig BTW nummer door te geven. Ondernemer is een Belgisch bedrijf en kan dus aan buitenlandse bedrijven met een geldig BTW nummer de BTW verleggen naar de zakelijke cliënt bijvoorbeeld in Nederland. Indien niet tijdig het BTW nummer wordt door gegeven vervalt deze regeling en dient de zakelijke cliënt de Belgische BTW te betalen. Indien reeds een factuur zonder BTW is opgemaakt volgt er een bijkomende factuur voor de BTW, thans 21%.

 2. Alle prijzen zijn onder voorbehoud van druk – en zetfouten. Voor de gevolgen van druk – en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Bij druk – en zetfouten is de ondernemer onder geen enkel beding verplicht het product volgens de foutieve prijs te leveren.

 

Artikel 9 - Conformiteit en Garantie

 1. De ondernemer staat er voor in dat de producten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid.Garantie door de ondernemer wordt alleen verstrekt aan een consument, niet aan een groothandel of bedrijf. Indien u als consument een bulkpartij koopt met het doel deze door te verkopen is de garantie op consumenten niet voor u van toepassing. De garantie is dan beperkt tot een garantie op productiefouten welke uiterlijk binnen 14 dagen aan ons schriftelijk gemeld moeten worden. Garantie op kledij en schoeisel is beperkt tot fabricagefouten. Er is geen garantie op gebreken door slijtage, verkeerd wassen en dergelijke. Fabricagefouten dienen binnen 14 dagen na ontvangst schriftelijk gemeld te zijn aan de Beveiligershop. Indien een garantie claimt dient u onverwijld, doch binnen 7 dagen na het indienen van de klacht het artikel naar de Beveiligershop op te sturen. Na beoordeling door de Beveiligershop zal de consument een beslissing vernemen,. Vervolgens zal u een voorstel ontvangen wat de consument kan accepteren of afslaan. Indien er sprake is van een fabricagefout en het product is tijdig dagen na ontvangst aangetekend retour gezonden aan de Beveiligershop met vermelding van de klacht, dan vervangt Beveiligershop het artikel en ontvangt de consument de verzendkosten tot een bedrag van 8 euro en 60 eurocent vergoed. Is er geen sprake is van een fabricagefout dan kan een reparatie aan kledij of schoeisel op basis van coulance gebeuren. Indien kledij of schoeisel, eerder versleten is dan verwacht mag worden, dient het artikel ter beoordeling ingezonden te worden aan Beveiligershop binnen de 6 maanden na aankoop. Na zes maanden is er nimmer garantie of coulance mogelijk voor kleding of schoeisel.

 2. Een door de ondernemer, fabrikant of importeur verstrekte garantie doet niets af aan de wettelijke rechten en vorderingen die de consument op grond van de overeenkomst tegenover de ondernemer kan doen gelden. Indien u niet aankoopt als een consument doch als bedrijf dan wel als groothandel, kan u geen rechten ontlenen als consument in deze.

 3. Eventuele gebreken of verkeerd geleverde producten dienen binnen 14 dagen na levering aan de ondernemer schriftelijk te worden gemeld. Terugzending van de producten dient te geschieden in de originele verpakking en in nieuwstaat verkerend, binnen 14 dagen na ontvangst. Productiefouten dienen binnen 14 dagen aan ons gemeld te zijn.

 4. De garantietermijn van de ondernemer komt overeen met de fabrieksgarantietermijn. De ondernemer is echter nimmer verantwoordelijk voor de uiteindelijke geschiktheid van de producten voor elke individuele toepassing door de consument, noch voor eventuele adviezen ten aanzien van het gebruik of de toepassing van de producten.

 5. De garantie geldt niet indien:

  • De consument de geleverde producten zelf heeft gerepareerd en/of bewerkt of door derden heeft laten repareren en/of bewerken;

  • De geleverde producten aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins onzorgvuldig worden behandeld of in strijd zijn met de aanwijzingen van de ondernemer en/of op de verpakking behandeld zijn.

  • Het gebreken betreft ontstaan door slijtage, onjuist gebruik, verkeerd gebruik, veelvuldig gebruik, verwaarlozing, ongevallen, geweld, blootstelling en extreme temperaturen, verwaarlozing, transportschade.
  • De ondeugdelijkheid geheel of gedeeltelijk het gevolg is van voorschriften die de overheid heeft gesteld of zal stellen ten aanzien van de aard of de kwaliteit van de toegepaste materialen. Denk hierbij ook aan het wassen van kleding of onjuist gebruik.

 

Artikel 10 - Levering en uitvoering

 1. De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.

 2. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan het bedrijf kenbaar heeft gemaakt, het zogenaamde afleveradres. Heeft de consument geen afleveradres opgegeven, dan geldt het opgegeven huisadres. Er wordt niet naar postbussen verzonden.

 3. Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze algemene voorwaarden is vermeld, zal het bedrijf geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren, tenzij consument akkoord is gegaan met een langere leveringstermijn. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden en heeft geen recht op een eventuele schadevergoeding.

 4. In geval van ontbinding conform het vorige lid zal de ondernemer het bedrag dat de consument betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na ontbinding, terugbetalen.

 5. Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal de ondernemer zich inspannen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen. Uiterlijk bij de bezorging zal op duidelijke en begrijpelijke wijze worden gemeld dat een vervangend artikel wordt geleverd. Bij vervangende artikelen kan het herroepingsrecht niet worden uitgesloten. De kosten van een eventuele retourzending zijn voor rekening van de consument.

 6. Ontvangst van de goederen. De consument heeft meerdere opties aangaande verzending en de consument kan er voor kiezen de bestelling op te halen bij een van de pick up points. Wanneer de consument kiest om de goederen te laten verzenden, zijn er diverse mogelijkheden. De goedkoopste wijze van verzending is de zogenaamde standaard verzending middels pakketpost van Post.nl waarbij de zending middels een track & trace nummer gevolgd kan worden. Beveiligershop.draagt er zorg voor dat de goederen goed zijn verpakt en draagt het risico van beschadiging en vermissing, tot het moment van bezorging aan het door de consument opgegeven afleveradres. Het risico van bezorging van de Beveiligershop. eindigt wanneer de melding "bezorgd" staat op de site van Post.NL aangaande de tracking. De Beveiligershop./ TTS aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid omtrent wie de bestelling namens de consument aanneemt van de vervoerder Post.nl op het aangegeven adres. Het risico van vermissing van de goederen ligt bij de Beveiligershop tot het moment dat de vervoerder de goederen afgeleverd heeft aan de consument, zoals omschreven. Bestellingen vanaf € 99,- worden gratis verzonden aan de consument middels standaard pakketpost van Post.nl met track & trace. De consument die meer zekerheid wenst kan extra betalende opties kiezen. Tegen een geringe meerprijs kan de consument de goederen aangetekend laten verzenden. Voor ontvangst van de goederen zal de consument dan een handtekening dienen te plaatsen. De Beveiliershop is niet aansprakelijk voor welke persoon dat namens u doet op het door u opgegeven bezorgadres. Het plaatsen van de handtekening bij Post.nl voor ontvangst van de goederen geldt voor ons als bewijs dat de goederen door ons zijn geleverd. Een extra mogelijkheid is de optie "verzekerd verzenden" waarbij de goederen verzekerd zijn tot € 500,- (vijfhonderd euro) per zending. De Beveiligershop.nl heeft geen enkele invloed op het feit wie namens de consument de goederen aanneemt. Zo kan de Beveiligershop niet aansprakelijk worden gesteld voor verlies of vermissing indien een andere persoon dan de consument de goederen heeft aangenomen op het door de consument opgegeven adres. Hierbij nadrukkelijk als voorbeelden te noemen kamergenoten, familieleden en bekenden die op dat moment op het besteladres aanwezig waren op het moment van aflevering door Post.nl. 

 7. De Beveiligershop is aansprakelijk voor het risico van beschadiging en vermissing tot het moment van de bezorging aan de door de consument opgegeven afleveradres. Op het moment dat de track & trace melding van Post.nl online aangeeft dat de goederen zijn bezorgd, is de Beveiligershop niet meer aansprakelijk voor eventuele vermissing van de goederen. Blijkt na onderzoek van Post.nl dat de goederen inderdaad de consument niet bereikt hebben, dan heeft de consument de keuze voor vervanging van de bestelde goederen of het bedrag terugbetaald te krijgen. Indien Post.nl rechtstreeks aan de consument een verzekerde verzending vergoedt, wordt automatisch de Beveiligershop ontslagen van verdere inspanningen of verplichtingen. Er kan geen sprake zijn van enige vergoeding hoger dan de aankoopwaarde van de goederen of zowel van de Beveiligershop en de Post.nl te ontvangen. De schade wordt slechts eenmaal vergoed. Manco's binnen de geleverde goederen dienen per omgaande te worden gemeld middels e-mail of telefoon aan de Beveilgershop.  Verzending via een koerier is mogelijk tegen meerprijs. Indien een consument verzending anders dan met Post.nl wenst, zoals bijvoorbeeld met UPC,  DHL of TNT, zijn de volledige kosten geheel en alleen voor rekening van de consument ook al bedraagt de bestelling meer dan € 99,-

   

 

Artikel 11 - Betaling

 1. Voor zover niet anders is overeengekomen, dienen de door de consument verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen 7 werkdagen na het ingaan van de bedenktermijn als bedoeld in artikel 6 lid 1. In geval van een overeenkomst tot het verlenen van een dienst, vangt deze termijn aan nadat de consument de bevestiging van de overeenkomst heeft ontvangen. Aankopen via de webshop dienen in zijn geheel vooraf betaald te worden en worden bij een annulering of retourzending, mits aan alle voorwaarden voldaan is, ook weer volledig vergoed inclusief eventueel betaalde verzendkosten voor de levering.

 2. Levering aan bedrijven en groothandel gaat middels een factuur die tenzij nadrukkelijk anders is overeengekomen, vooraf in het geheel voldaan te worden. Indien een betalingstermijn van 14 dagen of 30 dagen is overeengekomen dient deze strikt nagekomen te worden, De kosten voor een eerste herinnering bedragen vijftien euro. De kosten van een tweede herinnering bedragen opnieuw vijftien euro en een schadeloosstelling van 15% van het totaalbedrag onverminderd de kosten ter invordering.
 3. De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de ondernemer te melden.

 4. In geval van wanbetaling van de klant heeft de ondernemer behoudens wettelijke beperkingen, het recht om de vooraf aan de consument kenbaar gemaakte redelijke kosten in rekening te brengen.

 5. Retentie: niet, of niet volledig betaalde, goederen blijven volledig eigendom van Bryam Morgan Horses BVBA/TTS, of de Beveiligershop (nl/Be etc) tot deze goederen wel volledig zijn betaald. Kosten van een herinnering/aanmaning bedragen € 15,00. Indien na de eerste herinnering/aanmaning nog geen betaling heeft plaats gevonden volgt er een ingebrekestelling waarvoor opnieuw € 15,00 administratiekosten worden berekend. Alle verdere kosten ter invordering, zoals kosten voor onze advocaat en andere incassokosten komen geheel en alleen ten laste van de cliënt. Indien wij ook na het 2de schrijven geen betaling ontvangen hebben, wordt uw dossier zonder uitstel aan de juridische dienst overgemaakt. Deze rekent bovenop een schadevergoeding van 15% op het officiële tarief met een minimum van € 30, een administratieve kost van € 30 en nalatigheidsintresten van 15% op jaarbasis, dit in toepassing van de artikelen 1146 t.e.m. 1155 en art. 1229 van het B.W. Alle bijkomende kosten ter invordering vallen dan steeds te uwen laste.

 

Artikel 12 - Klachtenregeling & privacyverklaring

 1. De ondernemer beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure. De procedure bestaat uit het volledig, tijdig en juist melden van de klacht.

 2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen 7 dagen na ontvangst van de bestelling of het plaatsen van de bestelling indien deze nog niet is uitgevoerd, schriftelijk, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer, nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd.

 3. Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

 4. Een klacht schort de verplichtingen van de ondernemer niet op, tenzij de ondernemer schriftelijk anders aangeeft.

 5. Indien een klacht gegrond wordt bevonden door de ondernemer, zal de ondernemer naar haar keuze of de geleverde producten kosteloos vervangen of repareren. Terugbetaling vindt niet plaats

 6. Uitsluitend die gegevens die wij nodig hebben om de overeenkomst uit te kunnen voeren worden verwerkt. Wij verstrekken uw gegevens niet aan derden..Wij sturen geen ongevraagde mails met reclame indien u kiest voor nieuwsbrief NEE.

 7. Voor de overige privacy gegevens en verwerking zie privacy verklaring.

 

Artikel 13 - Geschillen

 1. Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend het Belgische recht van toepassing. Ook indien de consument woonachtig is in het buitenland.

 2. Bij alle geschillen is de Rechtbank van Turnhout bevoegd.

 3. Het Weens Koopverdrag is niet van toepassing.

 4. Ondernemer behoudt zich het recht voor deze Algemene Voorwaarden voor consumenten op ieder gewenst moment te wijzigen of aan te passen.
Retouradres voor Nederland:

Beveiligershop / TTS
Postbus 1
5110 AA Baarle-Nassau NL

Vestigingsadres/pick-up point  
retouradres voor België:
 

Beveiligershop / TTS
Steenweg Baarle 7
2382 Ravels BE

BTW: BE 0987.990.069
HRT: 897.990.069

TTS The Tactical Shops & Beveiligershop zijn handelsnamen van Bryan Morgan Horses bvba